Du är här:Start > Om oss > Frågor och svar

Fråga: Vilka texter utgår ni ifrån när ni översätter Gamla Testamentet? Är det en äldre svensk version? Eller är det en äldre engelsk, tysk eller en hebréisk text? Vilka texter utgår ni ifrån i Nya Testamentet?

Svar
När det gäller Gamla Testamentet så är målet att komma så nära den masoretiska hebreiska grundtexten som möjligt. Den masoretiska text vi utgår ifrån är den som reformatorerna använde på 1500-talet, Bombergs andra utgåva från 1524-25. Några utgåvor av den masoretiska texten hade kommit tidigare i tryckt form, men med Bombergs andra utgåva blev texten fixerad och accepterad av alla reformatorer. Denna hebreiska text har varit den allmänt accepterade och använda masoretiska texten i över 400 år. Majoriteten av alla tillgängliga handskrifter kom att ligga till grund för denna utgåva, som också kallas den andra rabbinerbibeln.

Många nutida bibelöversättningar utgår ifrån en hebreisk grundtext från 1967/77 som kallas BHS, vilket är en förkortning av Biblia Hebraica Stuttgartensia. BHS utgår ifrån en en hebreisk handskrift, Leningradkodexen B19a, som är från 1008 e. Kr. Skillnaden mot Bombergs andra rabbinerbibel är att man här utgår ifrån endast en handskrift. Det finns kritik mot den nya hebreiska grundtexten. En del hävdar att det rör sig om cirka 20 000 skillnader mellan Bombergs andra utgåva och BHK/BHS, även om många av dessa är mycket små och obetydliga. Andra hävdar att det endast finns åtta viktiga skillnader mellan dessa olika hebreiska texter. Det finns ingen som vi känner till som har gjort en noggrann jämförelse mellan dessa hebreiska texter. Skillnaden blir dessutom betydligt fler i många översättningar, där de även har tagit hänsyn till de antika översättningarna såsom Septuaginta, Peshitta och Vulgata, vilket Bibel 2000 har gjort.

Svenska Reformationsbibelsällskapet önskar inte ta hänsyn till de antika översättningarna och vill inte heller utgå ifrån den nya hebreiska grundtexten, utan vår grund är Bombergs andra rabbinerbibel från 1524-1525. King James Version t.ex. utgår enbart ifrån denna hebreiska text. Reformationsbibeln kommer inte att bli en nyöversättning av Gamla Testamentet från hebreiskan eftersom det skulle ta för lång tid. Huvudskälet är att vi som deltar i detta projekt arbetar ideellt. Vår metod är att översätta den engelska bibelutgåvan som kallas King James Version, men Karl XII:s Bibel kommer att vara en viktig bibelöversättning även i Gamla Testamentet. Orsaken till att vi inte kan utgå ifrån Karl XII:s Bibel är att Gustav Vasas Bibel från 1541 dels har översatt Luthers tyska översättning och dels den latinska översättningen Vulgata. Den katolska kyrkans Vulgatabibel är i sin tur till stora delar en översättning av den grekiska översättningen Septuaginta. Eftersom Karl XII:s Bibel endast är en lätt språklig revidering av Gustav Vasas Bibel, så innebär det att grunden inte enbart är den hebreiska grundtexten utan det finns influenser från den latinska översättningen Vulgata. I vissa bibelböcker är skillnaden mellan Karl XII:s Bibel och den hebreiska texten få, medan det i andra böcker är mer omfattande. Till följd av detta kommer samtliga bibelböcker i Gamla Testamentet i Reformationsbibeln att vara en översättning av King James Version. Men i arbetet med att bevara det svenska bibelspråkbruket kommer Karl XII:s Bibel att ha inflytande även på Gamla Testamentets text. Vi anser att det är rätt att utgå ifrån den hebreiska grundtexten som bibelöversättarna till King James Version använde, dvs. Bombergs andra rabbinerbibel från 1524-1525. Denna hebreiska grundtext har vunnit ett stort erkännande och har varit i bruk i över 400 år. Innan dess fanns Herrens bevarade Ord i de handskrifter som blev överlämnade till redaktören för den andra rabbinerbibeln, Ben Chayyim. Kopior som ytterst noggrant hade kopierats från generation till generation.
Ytterst sett vilar vårt ställningstagande på samma argument som för Textus Receptus i NT. Det är helt enkelt från ett kristet perspektiv otänkbart att den Helige Ande skulle väglett sina troende att i flera århundraden använda fel text. Försvararna av BHS hävdar inte att de har den ursprungliga texten utan bara att de har kommit några hundra år närmare den ursprungliga texten. Är det inte mer troligt att de fåtal kopior som motsäger majoriteten av kopior i själva verket är korrupta kopior som finns kvar endast därför att de inte använts? Detta är vår ståndpunkt. Och som vi ser det som den enda rimliga ståndpunkten från ett kristet perspektiv. Vi tror att Herren har bevarat sitt Ord.

Beträffande Nya Testamentet så utgår vi ifrån den bysantinska textformen, Textus Receptus, huvudsakligen Scriveners utgåva från 1894.