Du är här:Start > Om oss > Frågor och svar

Fråga: Hur många skillnader finns det mellan Textus Receptus och Majoritetstexten?

Svar
Det finns cirka 2000 skillnader mellan Textus Receptus och "majoritetstexten". Här behövs ett klarläggande. Ofta när vi talar om den bysantinska texten så säger vi majoritetstexten (dvs. den bysantinska texttypen) eftersom denna textttyp motsvarar ca 90 % av alla funna grekiska manuskript. Men det finns även två nyligen utkomna tryckta utgåvor, 1982 och 1991, av den grekiska texten som utgår ifrån majoritetstexten. Denna text är en statistisk konstruktion som inte stämmer överens exakt med något känt manuskript. Utan man har jämfört alla kända manuskript med varandra och utifrån denna jämförelse tagit det som stöds av flest antal manuskript. Problemet med denna statistiska sammanställning är att den inte stöds exakt av något existerande manuskript och inte heller av någon tidigare bibelöversättning. Skillnaden mellan denna "majoritetstext" och Textus Receptus utgör endast knappt en tredjedel av de skillnader som finns mellan Textus Receptus och de olika textkritiska upplagor av grekisk grundtext som kommit från 1881 och framåt. Dessutom bör det också upplysas om att de flesta av dessa skillnader som finns mellan "majoritetstexten" och Textus Receptus är av mycket obetydlig art (Marlowe, 2004). Dessutom kan man inte fastställa en grekisk grundtext bara genom att räkna antal handskrifter som stöder en viss formulering. Flera andra faktorer måste vägas in såsom t.ex. om tidiga kyrkofäder citerar detta bibelställe, hur tidiga handskrifter har vi som stöder en viss formulering, vilken kvalité är det på handskrifterna etc.

Ibland kan det förekomma uppenbara skrivfel. Låt oss ta ett exempel. från Luk. 2:22. Frågan är skall det stå deras reningsdagar, som det står i en majoritet av grekiska handskrifter samt i Erasmus och Stefanus utgåvor, eller skall det stå hennes reningsdagar, som det står i Bezas och Elzevirs utgåvor och Scriveners utgåva från 1894, Complutensian polyglott, 76 och i få andra minuskel handskrifter, samt latinska Vulgatabibeln och King James Version. Det är uppenbart att det första alternativet, deras reningsdagar, är ett skrivfel eftersom det var Maria som hade fött ett barn. Enligt 3 Mos. 12:1-3, så är en kvinna oren i sju dagar efter att hon fött ett barn. Är det en pojke skall han omskäras på den åttonde dagen. Josef och Maria följde dessa föreskrifer som Mose hade gett det judiska folket. Eftersom vi i första upplagan av Reformationsbibeln följde Karl XII:s Bibel och Stefanus utgåva av TR från 1550, så finns detta uppenbara fel här. Men i andra upplagan har vi rättat detta fel och följer istället Bezas, Elzevirs och Scriveners utgåvor av TR och skriver "hennes reningsdagar."
Vi kan konstatera av detta exempel att det inte vid varje tillfälle går att bara följa majoriteten av alla grekiska handskrifter. Även om det finns sådana undantag så är majoritetstexten och Textus Receptus för det mesta överens. Det finns en norsk översättning av New King James Version, utgiven av Bibelforlaget, 3540 Nesbyen, som kan beställas från Hermon Forlag A/S, Boks 83, 2026 Skjetten, Tel. 63 80 30 99. I denna utgåva finns fotnoter som ibland uppmärksammar där texten avviker från majoritetstexten. Dessa fotnoter har då förkortningen: F-tekst. Andra upplagan av Reformationsbibeln kommer inte att ta med fotnoter där texten avviker från majoritetstexten, eftersom det inte finns någon översättning som följer den på svenska. För svenskt vidkommande är det enbart intressant att jämföra Textus Receptus med de förenade bibelsällskapens utgåva från 1975 som Bibel 2000 följer och Nestle/Alands utgåva nr. 26 som Svenska Folkbibeln följer.

Sammanfattningsvis så tror vi att den Helige Ande har lett de kristna genom hela den kristna epoken att bevara Herrens Ord. De eventuella små skrivfel som upptått har vid senare utgåvor blivit korrigerat med hjälp av den Helige Andes ledning. Först har texten bevarats genom den bysantinska textformen och sedan förts vidare i tryckta utgåvor som vi kallar Textus Receptus. Och sedan har ett fåtal ställen blivit korrigerade i senare tryckta utgåvor av Textus Receptus. Edward Hills ger i sin bok, The King James Version Defended sid. 171-172, nio viktiga bibelställen i Nya Testamentet där det finns skillnader mellan olika utgåvor av Textus Receptus.