Du är här:Start > Artiklar

Artiklar

Svenska Reformationsbibelsällskapets (SRB) olika artiklar ligger samlade här. De flesta artiklar kräver Acrobat Reader. Du kan ladda hem den senaste Acrobat Reader-programmet gratis på programmets hemsida. En del av publikationerna i Acrobat Reader-format, har innehållsförteckningen inlagd på bokmärken. Genom att med muspekaren klicka på det bokmärket/rubriken som man är intresserad av så kommer man dit direkt. Vissa artiklar som till exempel tre debattartiklar har länkadresser till andra hemsidor.

Vad dagens kristna behöver veta om nya testamentet på grekiska

En artikel som på ett klargörande sätt förklarar de olika begrepp som används i debatten om vilken grundtext som är den rätta. Några rubriker är:Den traditionella texten, (dvs. Textus Receptus eller den bysantinska texttypen).Den kritiska texten som bland annat representeras av Westcott och Hort grekiska text från 1881. En revidering av den kritiska texten gavs ut 1975 och 1979.Ytterligare rubriker i denna artikel är: problem i den kritiska texten, Gud har bevarat sitt ord, de troendes ansvar idag, en bibliografi till stöd för nya testamentets traditionella text.Anderson ger exempel på viktiga utelämningar som ger läromässiga problem som berör bland annat jungfrufödelsen i Luk. 2:33, Kristi gudom Rom. 14:10, 12 och 1 Tim. 3:16 och Kristi blod Kol. 1:14.Av G W Anderson, Trinitarian Bible Society

Den alexandrinska och bysantinska grundtexten

 • Westcott och Horts teorier
 • Westcott och Horts teorier avskrivna
 • Vilka var Westcott och Hort?
 • Kan nutidens textforskare bättre återställa den ursprungliga textformen än Luther och reformatorerna kunde?
 • Är alla textkritiker neutrala sanningsälskande forskare?
 • Bibelns originaltext, kan inte den bli återvunnen?
 • Luther använde sig av Erasmus grekiska grundtext. Men var inte det grekiska manuskript som Erasmus använde både bristfälligt och av ett sent datum?
 • Den nya grundtexten från 1881 sår ut ett otrosgift
 • Några jämförelser av de olika textvariationerna
 • 1 Tim 3:16
 • Markus 16:9-20
 • Johannes 7:53-8:11
 • Apostlagärningarna 8:37
 • Efesierbrevet 3:9
 • Kolosserbrevet 1:14
 • 1 Petrus 2:2
 • Johannes 6:47
 • Jesus blir på många ställen misskrediterad i Westcott och Horts grekiska grundtext.
 • Flera bibelöversättare återvänder idag till den erkända grundtexten Textus Receptus
 • Håll fast vid den gamla erkända grundtexten
 • Källhänvisningar:

Den Hebreiska Bibeln

 • Denna korta historik över den Hebreiska Bibeln har tillkommit för att ge en översiktlig information om hur det förhåller sig med den Hebreiska Bibeln. Den Hebreiska Bibeln är detsamma som protestanternas Gamla Testamente, eftersom judarna aldrig har accepterat Gamla Testaments Apokryfer och inte heller Nya Testamentet.Översikten innehåller följande:
 • Gamla testamentets tillkomst
 • Masoreter
 • Gamla testamentets textus receptus
 • Textforskarna överger Bombergs andra utgåva för GT efter 400 år
 • Kritik mot den nya hebreiska grundtexten
 • Elektroniska bibelstudieprogram
 • Bibelöversättningar
 • Sammanfattning
 • Källhänvisningar

Relaterad information

Det Gudomliga Ursprunget

T. H. Brown har skrivit denna mycket omfattande artikel som handlar om de läromässiga brister som finns i moderna bibelöversättningar eftersom de bygger på en bristfällig grekisk grundtext. Författaren ger en mycket bra och ingående historiskt beskrivning av vad som hänt med Bibelns grundtext. Brown ger många exempel på grundläggande kristna doktriner som blir ifrågasatta genom den nya grundtexten, till förmån för olika slags villoläror. Han avslöjar också hur Westcott på 1800-talet ändrade en gammal handskrifts ålder för att det skulle stämma med hans teorier. En väldokumenterad artikel av Brown som är mycket insatt i ämnet.

Relaterad information

Du är Kristus den levande Gudens Son

I denna artikel tar författaren upp en central frågeställning för den kristna tron, den grundläggande kristna bekännelsen. Har det någon betydelse om vi tror på att Jesus var Guds Son, om han var född av en jungfru eller om han bara var en Människoson? De flesta kristna kommer att svara ja utan tvekan. I en serie artiklar har vi uppmärksammat att det finns en hel del viktiga grundtextskillnader idag i vår Bibel. Vissa bibelöversättningar använder en grundtext, andra använder en annan grundtext. Många bibelöversättningar idag utgår ifrån en grekisk grundtext från 1970-talet. Men andra äldre översättningar använder sig av en äldre grundtext från 1500-1600-talet. Den gamla grundtexten har utgått ifrån många grekiska handskrifter som stämmer överens och som har använts av generation efter generation under hela den kristna epoken. Men ett fynd av en gammal handskrift år 1844 blev starten på arbetet att ta fram en ny grundtext, som man förmodar var i användning under 300-400-talet. Denna nya grundtext bygger på ett fåtal handskrifter där det finns skillnader. Många versar blev därmed utelämnade ur Bibeln och många andra bibelställen fick en helt annan läsförståelse. Som en röd tråd genom Nya Testamentet återkommer förändringar som berör Jesus som Guds Son och hans gudomlighet. I NT har t.ex. Jesu namn bytts ut mot han 36 gånger och många gånger har Kristus blivit utbytt. På andra platser har Jesu gudomlighet tagits bort helt. Denna sammanställning tar med åtskilliga bibelställen där det finns skillnader. Ibland saknas Kristus, ibland saknas Jesus, ibland saknas Guds Son osv. Det blir upp till läsaren att bedöma om de bibelställen vi uppmärksammar tar bort den sanna bekännelsen om Jesus. Om man tar sig tid att tänka efter vilken läsförståelse det kan bli om t.ex. Kristus finns med eller saknas, så kommer man att förstå varför teologer på 1800-talet som förnekade Kristi Gudom föredrog denna nya grundtext.

Av Bo Hagstedt

En Textnyckel till NT

Vi har fått tillstånd från Trinitarian Bible Society att översätta deras artiklar och lägga ut på vår hemsida. Den första artikeln som är klar heter: En Textnyckel till NT och handlar om text- och versutlämningar i Nya Testamentet. Listan omfattar hela Nya Testamentet, där de viktigaste skillnaderna mellan de olika grundtexterna finns med. Jämförelsen är gjord mellan den Auktoriserade Versionen, även kallad King James Version och New American Standard Bible (NASB). Men skillnaderna blir de samma mellan Reformationsbibeln och andra nyutkomna svenska översättningar som till exempel Bibel 2000 och Folkbibeln.

Skillnaden blir också i stort sett samma ifall man jämför King James Version med New International Version. Skillnaderna berör bland annat Jesu gudom, jungfrufödelsen, Jesu blod samt andra grundläggande lärofrågor.

Av G W Andersson, Trinitarian Bible Society

Relaterad information

Har den kristna kyrkan traderat fel text under närmare 1500 år?

Med anledning av den debatt som pågick under 2004 angående Reformationsbibelns grundtext vill vi uppmärksamma några intressanta frågeställningar och påståenden. Debattören Tellbe hävdar att om minoritetstexten var fel så har "den stora "majoriteten" av den världsvida kyrkan traderat fel text ändra till Erasmus satte samman Textus Receptus". Men sanningen är den att Romersk katolska kyrkans Vulgatabibel avviker lika mycket från minoritetstexten som från majoritetstexten. Om den minoritetstext som Tellbe försvarar är rätt så har Guds Ord inte blivit bevarat alls, eftersom varken romersk katolska kyrkan med Vulgatabibeln eller den grekiska kyrkan med den bysantinska texten har traderat denna text, utan den blev i så fall restaurerad av Westcott och Hort efter att varit försvunnen i nästan 1500 år! Det är glädjande att kunna konstatera att majoritetstexten/den bysantinska texten är den textform som har varit i oavbruten användning under hela den kristna eran utan några revideringar.

Kurt Alands Läromässiga åsikter och textkritik

Dr. Kurt Aland är förmodligen den mest kända textkritikern som levt under 1900-talet och den som mer än någon annan har påverkat urvalet av den nya grekiska grundtexten som gavs ut på 1970-talet, vilket i sin tur har påverkat de flesta bibelöversättningar över hela världen. I artikeln talas det om Alands medverkan i de förenade bibelsällskapens utgåva av Nya Testamentet från 1983. Vanligtvis anges årtalet 1975, men 1983 kom det ut en revidring som inte berör den grekiska texten utan bara notapparaten. Denna artikel är översatt från engelskan och har ursprungligen getts ut av Trinitarian Bible Society. I denna artikel får vi veta något om Kurt Alands läromässiga åsikter. I artikeln får vi veta att Aland anser att vissa bibelböcker inte borde vara med i Bibeln, t.ex. Petrus andra brev, Johannes andra brev och Judas. Han anser dessutom att flera av breven i NT inte är skrivna av dem vars namn de bär. Aland påstår till och med att evangelierna skrivna av Matteus, Markus, Lukas och Johannes inte skrevs av dem utan av anonyma författare. Han vågår påstå att någon under andens inspiration skrev om tiden tillsammans med Jesus, som om han var Johannes, som egentligen var en anonym författare som levde under en senare tid. Vi måste fråga oss om denne man, som mer än någon annan påverkat texturvalet till Nya Testaments grundtext under 1900-talet, skall få förtroendet att ansvara för en så viktig och ansvarsfull uppgift. På samma sätt som vi ställer kravet att den som översätter Bibeln måste tro på dess innehåll, så bör samma krav ställas på den som skall medverka i texturvalet till Bibelns grundtext. Hur bliv översättningen om grundtexten är fel? Detta är en mycket viktig artikel för den som vill veta mer om den man som kanske påverkat Nya Testamentets grundtext mer än någon annan under 1900-talet.

Hembd Albert

Låt Guds Ord få vara oförändrat

Författaren, Bo Hagstedt, försvarar i denna artikel den överlämnade texten, majoritetstexten, som generation efter generation har fört vidare ända sedan apostlarnas tid. Sverige har haft tillgång till denna bibeltext ända sedan 1500-talet, genom den svenska reformationsbibeln. Men 1881 lyckades Westcott och Hort förändra den gamla grundtexten och ersätta den med en ny grundtext. Efter artikeln kommer en kort lista på borttagna verser eller ord, som inte finns i nutida svenska bibelöversättningar förutom Reformationsbibeln. Därefter följer en kort förteckning på skillnader mellan den gamla respektive den nya grundtexten. Till sist finns det en sammanställning över de grekiska manuskript som innehåller hela eller delar av Nya Testamentet, såsom papyrus, majuskel, minuskel osv. Sammanställningen är gjord av Trinitarian Bible Society.

Sanningen bakom 1917 års kyrkobibel

Den översättning som förmodligen har påverkat svensk kristenhet mest under 1900-talet är 1917 års översättning. Idag är det få som fortfarande använder den men eftersom Folkbibeln har valt att revidera denna översättning i Gamla Testamentet så utövar den ett visst inflytande fortfarande. När NT-81 kom ut så valde en hel del kristna att fortsätta använda 1917 års översättnng. Många gånger i sådana här sammanhang av andligt förfall är det bra att istället för det nya hålla fast vid det gamla. Men sanningen är tyvärr den att 1917 är inte något bra att hålla fast vid. Redan i slutet av 1800-talet hade den förödande bibelkritiken redan gjort stora landvinningar, vilket 1917 års bibelkommission var påverkad av. De sanningar som kommer att avslöjas i detta häfte kommer att överraska många sanningsälskande bibelläsare, som fortfarande använder 1917 eller som tidigare har använt den. Eftersom Folkbibeln valde att revidera 1917 så är det viktigt att veta att den kan vara mycket svår att revidera och att det finns gott om ställen där 1917 visar upp en motvilja till Kristusprofetior. Dessutom har inte 1917 alltid följt den hebreiska masoriska grundtexten, som innebär att det på somliga ställen blir en helt felaktig översättning. En del av dessa fel har därefter Folkbibeln kopierat.

Av: Bo Hagstedt

Relaterad information

The King James Version Defended

Denna väldokumenterade bok är skriven av textforskaren Edward F. Hills, som efter noggranna studier funnit att den gamla erkända grundtexten Textus Receptus är den rätta. Boken är skriven på engelska och finns nu som en gratis nerladdningsbar pdf-fil. Här blir de flesta frågorna kring olika grundtexter besvarade på ett mycket grundläggande sätt. Denna bok är en auktoritet inom textforskningsområdet.Edward F. Hills har akademisk examen från Yale Universitet och Westminster Theological Seminary, USA. Han har också erhållit examen av Th.M. från Columbia Seminary och Th.D. examen från Harvard Universitet. Hills bok är rik på källangivelser, från Burgons böcker, Kurt Alands böcker och många andra textkritiker, men även böcker om Westcott och Hort.

Relaterad information

Ty tre är de som vittnar i himmelen: Fadern, Ordet och den Helige Ande, och dessa tre är ett

Denna artikel handlar om hur viktigt det är att inte utelämna bibelversar i Guds Ord. När Westcott och andra utelämnade 1 Joh. 5:7 så välkomnades detta av Jehovas Vittnens grundare Russel. Russel erkänner att det finns ett bibelställe som i viss mån stödjer treenighetsläran och det är 1 Joh. 5:7 och han är nöjd över att detta bibelställe nu har tagits bort. Russel tror att det är anhängare till treenighetsläran som anser att 1 Joh. 5:7 inte är oäkta. Men sanningen är den att både Westcott och flera andra teologer på 1800-talet inte trodde på Kristi Gudom. Det är upprörande att sådana män som Westcott och Hort har fått tillåtelse att förändra Bibelns grundtext! Ingen skall få förändra Guds Ord så att det passar en viss teologi utan istället är det Guds Ord som skall få förändra oss! Må guds Ord få vara orört!.

Av Bo Hagstedt

Vad har hänt med Bibeln?

En översättning till svenska av sidorna 297-328 ur Thoralf Gilbrants bok, 12 sidor, som Gilbrant har gett tillstånd till. Gilbrant försvarar den bysantinska textformen och ger en bra inblick i hur moderna bibelforskare, översättare, textkritiker etc. arbetar och hur de resonerar. Gilbrant kan med hjälp av sina internationella kontakter ge läsaren mycket intressant och välunderbyggd information om vad som händer inom textforskningsområdet.

Thoralf Gilbrant är medöversättare till Norsk Bibel 1988, internationell redaktör av de stora bibelverken Illustrerat Bibellexikon och Studie-Bibeln, redaktör i USA för The Complete biblical Library i 16 band. Han är författare till bokserien Tidens tecken, EG i politik och profetia, och många andra böcker.

Relaterad information

Vilken Bibel?

Detta häfte ger en kort översiktlig bakgrund till Bibeln och de olika grundtexter som finns idag. Den visar hur den felaktiga grekiska grundtexten kom till men visar också hur Herren har bevarat sitt ord. Häftet innehåller också fakta om flera handskrifter och jämför viktiga bibelställen. Dessutom finns det viktig information om de män som gav oss den nya grundtexten och deras läromässiga åsikter. Dessa män anser t. ex. att vissa böcker i Bibeln borde tas bort, att Gamla Testamentet är en mix av myter, legender och historia och att missionsbefallningen ursprungligen inte fanns med i Matteus evangelium! Vi har i Sverige haft en debatt om det är rätt att icke kristna skall översätta Bibeln. Denna skrift efterlyser en annan debatt som kanske är ännu viktigare. Är det rätt att lämna förtroendet att ta fram en ny grekisk grundtext till en majoritet av män som inte är tror att Herren har bevarat sitt ord? Hur blir översättningen om grundtexten är fel? En mycket viktig skrift för den som vill vara uppdaterad om vad som har hänt med Bibeln

Relaterad information

Är Textus Receptus grundat på några få sentida handskrifter?

Ett vanligt uttalande bland dagen textkritiker är att "Textus Receptus är grundat på några få sentida handskrifter". I denna artikel. ursprungligen skriven av David Cloud på engelska, bevisar författaren att detta påstående är falskt. Han tar fram fakta från t.ex. historikern J. H. D,Aubigne, Biskop Ellicott, Trinitarian Bible Society och den store textforskaren och teologen John William Burgon, som bevisar att Textus Receptus vilar på en textform som är lika gammal som den nutida textforskare vill använda. Genom en noggran forskning under trettio år blev Burgon övertygad om att den emottagna texten som låg till grund för reformationsbiblarna, är den grundtext som Guds folk har använt genom seklerna och alltså är Guds bevarade Ord.

Burgon sammanfattade: "Kalla denna text Erasmus, Complutensisk, Stephens, eller Bezas text, Elsevirs, emottagen eller traditionell eller vadsomhelst, faktum kvarstår att en text har nått fram till oss som attesterats genom en allmän samstämmighet av forntida kopior, forntida fäder och forntida versioner."

Ögonöppnaren

Denna sammanställning är ursprungligen gjord av Jasper James Ray. De 200 nyckelställen i Nya Testamentet som finns i denna artikel har sedan jämförts med 9 svenska bibelöversättningar. Den svenska jämförelsen är gjord av Samuel Reman och Bo Hagstedt. De övriga 5, som är på engelska och tyska är gjord av Jasper James Ray. Sammanlagt är det 14 biblar som blir testade och det visade sig att alla de som bygger sin översättnng på den nya grundtexten avviker ifrån varandra. Men de som bygger på den gamla grundtexten stämmer överens med varandra.

Relaterad information

Översatte Erasmus de sista versarna i Uppenbarelseboken från Vulgata?

Denna artikel, som är översatt från engelska, är skriven av Dr. Thomas Holland. Artikelförfattaren lägger fram fakta, som ifrågasätter det påståendet att Erasmus på 1500-talet översatte de sista sex versarna i Uppenbarelseboken från Vulgata. Holland jämför Vulgatatexten med de sex sista versarna i Textus Receptus och med hänsyn till de fakta han lägger fram har vi rätt att ifrågasätta flera textkritikers påstående och ställa frågan: Översatte verkligen Erasmus de sista sex versarna från Vulgata?