Startsida



Nya Testamentet är för tillfället slutsålt


"HERRENS ord är ett rent ord, likt silver som rinner ner på jorden, luttrat i degeln, renat sju gånger. Du HERRE, skall bevara dem, du skall för evigt beskydda dem för detta släkte."
(Ps. 12:7-8.)


Nyhetsbrev

Teckna upp dig för vårt nyhetsbrev

E-post:

Kontaktinformation

Box. 11098
507 11 Borås
033-41 22 50
0922 - 104 00

Startsida


Välkommen till Svenska Reformationsbibeln


På denna hemsida hittar du många artiklar och information om Bibeln. Allt material på hemsidan är gratis. Det finns följande:

  • Ett Illustrerat Bibellexikon, med en uppslagsdel från A - Ö med omfattande bibelkonkordans samt information om Bibelns böcker, bibelkronologi, profetior om Kristus i GT, kristendomen i Apostolisk tid, seder och bruk på Bibelns tid, Nytestamentliga hänvisningar till GT, Bibelatlas m.m. 
  • Under rubriken Bibeln hittar du flera skannade bibelöversättningar och även Reformationsbibelns olika bibeldelar som går att ladda ner gratis i form av pdf-filer. 
  • Under rubriken Frågelådan hittar du bland annat  information om vissa bibelöversättningar.
  • Under rubriken Interlinear hittar du dels en skannad ord för ord översättning av den grekiska grundtexten Textus Receptus till engelska, samt en länk till ett databibelstudieprogram som är gratis.
  • Under rubriken artiklar hittar du många uppdaterade artiklar angående bibelforskning, debatter m.m.

Bakgrunden till Reformationsbibeln
I början av 1994 startades arbetet med Reformationsbibeln. Huvudskälet för detta bibelsällskaps tillkomst är övertygelsen att Herren har bevarat sitt Ord. Den grundläggande skillnaden mellan Reformationsbibeln och andra nutida bibelutgåvor, så som t.ex. Bibel 2000 och Svenska Folkbibeln, är att denna översättning utgår ifrån en grekisk text, som har varit i oavbruten användning under hela den kristna epoken. Det finns mer än 3300  skillnader i Nya Testamentet mellan den nya grundtexten och den gamla. Två stora textavsnitt anses inte höra till Bibeln längre och sjutton versar är borttagna i den nya grekiska grundtexten. En sammanställning över dessa skillnader finns bland annat i artikeln En textnyckel till NT.

 

Många försvarar även internationellt sett den gamla grekiska grundtexten
Det är inte bara Svenska Reformationsbibelsällskapet som önskar hålla fast vid den gamla grekiska grundtexten, Textus Receptus. Internationellt sett så försvarar även det engelska bibelsällskapet Trinitarian Bible Society, Textus Receptus. De brukar också trycka många olika utgåvor av King James Version. I USA, för att nämna några, har vi bland annat de amerikanska organisationerna Way of Life och The Dean Burgon Society, som också förespråkar den gamla grekiska grundtexten, Textus Recpetus.

 

Cirka 4800 bevarade handskrifter av Nya Testamentet stämmer överens 
Om vi gör en kort tillbakablick, så förhåller det sig på följande sätt. Ända sedan den kristna epoken inleddes har Bibelns handskrifter kopierats för hand. Ganska tidigt delade sig kyrkan i Västrom och Östrom. I väst fick vi den romersk katolska kyrkan som ganska snart tog fram en Bibel på latinska som kom att kallas Vulgata. I öst fick vi den grekiska kyrkan som använde sig av den bysantinska textformen i form av handskrifter som kopierades från generation till generation. Katolska kyrkans Vulgatabibel förändrades flera gånger, dels på 400-talet och dels i flera omgångar på 1500-talet. Inom den grekiska kyrkan tog man inte fram en gemensam Bibel utan man använde sig av handskrifter som kopierades för hand. Innan en gammal handskrift gick sönder såg man till att göra en exakt kopia av den. Över 4800 handskrifter, som stämmer väl överens med varandra, vittnar om hur trogna de kristna varit i denna uppgift. Dessa handskrifter som användes inom den grekiska kyrkan nådde fram till reformatorerna och kom att ligga till grund för den första tryckta grekiska grundtexten på 1500-talet, som senare kom att kallas Textus Receptus. De handskrifter som använts inom den grekiska kyrkan och Textus Receptus stämmer mycket väl överens med varandra. Men Vulgatabibeln från slutet av 1500-talet skiljer sig däremot från Textus Receptus på ungefär 500 väsentliga ställen. Mer information om dessa skillnader finns i artikeln Har den kristna kyrkan traderat fel text under närmare 1500 år?

År 1881 gav Westcott och Hort ut en ny grekisk grundtext
År 1881 tog professorerna Westcott och Hort fram en ny grekisk grundtext, som utgår ifrån två gamla handskrifter från 400-talet, Sinaiticus och Vaticanus, där det finns skillnader. Dessa två handskrifter avviker på många ställen från den överväldigande majoritet av handskrifter som stämmer överens med varandra. Den nya grekiska grundtexten som Westcott och Hort gav oss avviker på mer än 3 600 ställen från den grekiska grundtexten Textus Receptus och avviker på ungefär hälften av dessa ställen från den latinska Vulgatabibeln. Denna nya text, som Westcott och Hort gav oss har inte varit i bruk varken i den grekiska kyrkan eller inom den romersk katolska kyrkan. Westcott och Hort hävdar att deras text användes på 400-talet, men sedan togs ur bruk och har därefter varit bortglömd i drygt 1400 år!

Under 1970-talet gav textkritiker ut en revidering av Westcott och Horts grundtext
Under 1960-1970-talet bestämde sig de förenade bibelsällskapen tillsammans med den Romersk katolska kyrkan att ta fram en gemensam grundtext till Bibeln som kan accepteras av alla. Det var textkritikena Aland, Metzger, Black, Wikgren och Martini som tillsammans arbetade fram denna nya grundtext. De tog Westcott och Horts grundtext och reviderade den. De har genom en revidering av Westcott och Horts arbete tagit fram en ny grekisk grundtext. Skillnaden mellan Westcott och Hort text och den nya grundtexten är liten, ca 550 ställen, men fortfrande stor om man jämför med Textus Receptus, ca. 3 300 ställen. Den kallas för de förenade bibelsällskapens (UBS) tredje utgåva från 1975 och Nestle/Aland version 26, utgiven 1979. Den man som kanske utövat mest inflytande på båda dessa utgåvor är textkritikern Kurt Aland som medverkat i båda. Även om det är två utgåvor är det samma grekiska text. De förenade bibelsällskapens utgåva ligger till grund för Bibel 2000 och Nestle/Alands version 26, 1979, ligger till grund för Svenska Folkbibeln. I vår artikel Ögonöppnaren har vi gjort en jämförelse på 200 bibelställen i Nya Testamentet av de svenska översättningar som har kommit ut under 1900-talet. Denna jämförelse visar att ingen av dessa översättningar följer den nya grundtexten lika mycket. Om man vill veta mer om dessa textkritiker bör man läsa artikeln Vilken Bibel? Vill man veta mer om 1900-talets mest kända textkritiker så skall man läsa artikeln Kurt Alands Läromässiga åsikter och textkritik.


De kristna har varit ledda av den Helige Ande att välja ut rätt text
Vi tror att de kristna var ledda av den Helige Ande till att välja ut de bibelböcker som skulle ingå i Nya Testamentet strax efter att de skrevs. Även om det finns invändningar bland vissa textkritiker mot detta påstående (Aland), så är de flesta kristna överens om att de första kristna gjorde rätt val när de valde ut de 27 böcker som skulle ingå i Nya Testamentet och att inte acceptera de apokryfiska böckerna till Nya Testamentet. Vi anser att det är konsekvent och logiskt att tänka sig att de första kristna även var ledda av den Helige Ande till att också välja ut de rätta läsarterna från dem som var falska. I de flesta fall visste de varifrån handskriften kom, vem som hade skrivit den och om kopian var tillförlitlig eller en förfalskning. Det skedde tidiga försök att förfalska Skriften redan under andra århundradet. De första kristna såg till att korrekta och tillförlitliga handskrifter blev kopierade till nya exakta kopior. Framförallt inom den grekiska kyrkan skedde kopierandet med stor noggrannhet och vi har idag tusentals handskrifter som stämmer väl överens med varandra. I ljuset av detta förstår vi varför en sådan gammal handskrift som Sinaiticus från 350-talet blev bortgallrad och bortglömd. Två viktiga skäl varför den blev bortgallrad var att den var oerhört slarvigt skriven samt kanske även för att den innehöll två aprokryfer till Nya Testamentet, Hermas Herden och Barnabas Brev. Fyndet av denna handskrift år 1844 har i hög grad påverkat de nya grekiska grundtexter som kommit ut från 1881 och framåt. Många textforskare tar stor hänsyn till denna handskrift på grund av dess höga ålder, trots att den är så slarvigt skriven och innehåller apokryfiska böcker.

 

Vi har fått en ny grekisk grundtext som inte har varit i bruk under cirka 1 500 år 
Det märkliga med många av nutida textkritikers urvalsmetod är att de har fått fram en ny grekisk grundtext som inte har varit i bruk vare sig i öst eller väst av den kristna kyrkan under cirka 1 500 år! Om den nya grundtexten som textkritikerna har tagit fram är närmast originalet, varför finns det då så få handskrifter som stämmer överens med den? Varför har denna text varit ur bruk från 400-talet fram till slutet av 1800-talet?
Idag har vi en grundtext från de förenade bibelsällskapen och Nestle/Aland, som inte ens de ansvariga redaktörerna anser är den slutgiltiga. Nya textfynd kommer att kräva nya kommissioner där nya redaktörer skall försöka fastställa vilken läsart som är den ursprungliga eller närmast originalet. Hur svårt måste inte en sådan uppgift vara så här lång tid efteråt att försöka avgöra om det är ett trovärdigt textvittne eller en förfalskning? Konsekvensen av detta blir att vi kommer att ha en Bibel i framtiden som med jämna mellanrum måste förändras. Den versen eller meningen du citerar idag kan vara borta i morgon! För mer information läs våra artiklar som du gratis kan ladda ner från vår hemsida. Vi rekommenderar t. ex. Debatt: Herren har bevarat sitt Ord eller Har den kristna kyrkan traderat fel text under närmare 1 500 år?

 

Vilka textforskare skall vi lita på? 
Många vill lyssna till textforskare så som Kurt Aland, Mathew Black och Bruce M Metzger, som varit med bland dem som gett oss den nya grundtexten. Men samtliga dessa tror varken att Guds Ord är inspirerat eller bevarat. Men en av 1800-talets största textforskare Dean John William Burgon trodde att Bibeln var inspirerad och bevarad. Han ägnade sig åt textforskning i 30 år och reste över hela Europa för att undersöka gamla handskrifter och grävde fram över 86 000 citat från tidiga kyrkofäder. Mer än 4 000 av dessa citat är från skrivare som levde före år 400 e. Kr. Genom denna makalösa undersökning var Burgon övertygad att den mottagna texten, Textus Receptus, som låg till grund för reformationsbiblarna, verkligen är den texten som har blivit använd av Guds folk genom alla århundraden och är sålunda Guds bevarade Ord.  Burgon sammanfattar sin textforskning på följande sätt. "Kalla denna text Erasmus eller Complutensian polyglott, Stafanus text eller Bezas eller Elzevirs, kalla den för den mottagna eller traditionella eller vilket namn du vill. Men det faktum kvarstår att en text har kommit till oss som är godkänd av en gemensamt samstämmighet mellan tidiga handskriftkopior, tidiga kyrkofäder och tidiga översättningar." Valet står sålunda mellan två grekiska texter. Det är inte så att det finns en gammal och en ny grekisk text utan två gamla grekiska "textfamiljer" som kan härledas tillbaka till början av den första kristna tiden. Valet av text avgörs av vilken textforskare det är som gör urvalet. Av vilket skäl skäll vi lita mer på sådana textforskare som Aland, Black och Metzger som varken tror på att Bibeln är inspirerad eller att Herren har bevarat sitt Ord, framför Burgon, Hills etc, som tror att Herrens Ord både är inspirerat och bevarat? Herren själv säger i Bibeln att han skall bevara sitt Ord. Om kristna idag vill acceptera den nya grundtexten med alla de förändringar av läsförståelse som det innebär, så blir det ologiskt att säga att man tror att Herren har bevarat sitt ord.  Tror man däremot att det är den mottagna, traditionella texten, Textus Receptus, som är den rätta grundtexten så blir det logiskt att tro att Herren har bevarat sitt Ord. Eftersom de skillnader som finns mellan de tryckta utgåvorna av Textus Receptus och den bysantinska texten är så små och obetydliga att man kan betrakta dem som samma grekiska text. Vårt motto är att vi kristna bör lita på de textforskare som precis som vi tror på inspirerad och bevarad text. Ingen är neutral vare sig det gäller översättning eller val av texttyp till grundtexten. Svenska Folkbibeln och Bibel 2000 har gett oss två nya översättningar som utgår ifrån en ny grekisk grundtext framtagen av textforskare, där en majoritet av dem förnekar gudomligt inspirerad och bevarad text. Reformationsbibeln utgår däremot ifrån den gamla grundtexten, Textus Receptus, som kommer ifrån en majoritet av handskrifter och som varit i oavbruten användning under hela den kristna epoken. För den som vill veta mer rekommenderas artikeln Är Textus Receptus grundat på några få sentida handskirfter. Dessutom rekommenderas artikeln Det Gudomliga Ursprunget.

 

Den svenska reformationsbibeln följer den gamla grundtexten
Eftersom vår gamla svenska reformationsbibel, Karl XII:s kyrkobibel, mycket troget har följt Textus Receptus så har vi valt att revidera denna gamla Bibel och önskar med Herrens hjälp se till att den får leva vidare i en nutida språkdräkt. Vid de få tillfällen när Karl XII:s kyrkobibel avviker från Textus Receptus så har vi med hjälp av grekiskkunnig expertis översatt Textus Receptus direkt. Det innebär att Reformationsbibeln är en grundtexttrogen översättning av Textus Receptus och vid de tillfällen som man kan välja olika tolkningsalternativ, så har vi som huvudregel valt den tolkning som finns i Karl XII:s kyrkobibel. Reformationsbibeln i Nya testamentet är därmed en tidsenlig översättning av den grekiska grundtexten Textus Receptus samtidigt som den också är en revidering av Karl XII:s kyrkobibel. Dessutom har den engelska översättningen King James Version utövat stort inflytande på arbetet i Nya Testamentet. Den som vill finna en svensk motsvarighet till King James Version skall också välja Reformationsbibeln, eftersom dessa översättningar troget följer samma grekiska grundtext.

Svenska Reformationsbibelns målsättning
Svenska Reformationsbibeln önskar väcka intresse för Bibeln. Ända sedan Sverige blev ett självständigt land har den svenska reformationsbibeln haft en stor betydelse för Sverige i dess utveckling till ett fritt och självständigt land och speciellt när det gäller språket. Vår fäderneärvda bibel är en dyrbar skatt som inte får gå förlorad! Det finns en hel del kristna idag som önskar att Karl XII:s Bibel skulle finnas tillgänglig i en språkdräkt som kan förstås av dagens människor. Det är med glädje vi kan berätta att vi nu är klara med Nya Testamentet i april 2003 efter drygt nio års tvärkyrkligt arbete. Denna utgåva blev en jubileumsutgåva eftersom det är 300 år sedan Karl XII:s Bibel gavs ut. Denna bibelutgåva har inte koppling till något specifikt samfund utan deltagarna i arbetet kommer från olika kristna sammanhang bland annat, pingstvänner, baptister och laestadianer. Att deltagarna kommer från olika kristna samfund har varit en garant för att inte något specifikt samfunds teologi har fått slå igenom i revideringsarbetet. Flera av deltagarna är utbildade i grundtextspråken, vilket borgar för att denna revidering troget återger grundtextens betydelse. För mer information om vår målsättning, trosgrunder och vilka medarbetare som har medverkat finner du under rubriken Om oss.
Reformationsbibeln har tagits väl emot av kristenheten och en hel del kristna inklusive pastorer har börjat att använda den.

Den första upplagan är slutsåld och inom kort kommer andra upplagan att ges ut, som innehåller en utökad notapparat. Mer än 1 200 fotnoter kommer att upplysa om de skillnader som finns mellan de olika grekiska grundtexterna.

Just nu pågår arbetet med Gamla Testamentet. När olika bibelböcker i GT blir klara, så kommer vi att lägga ut dem på vår hemsida som PDF-filer, så att alla kan läsa och följa med i arbetet. Vi är mycket tacksamma för all förbön och för all ekonomisk hjälp.

 


© S.R.B. 2014. All rights reserved